Om Minervaskolan

Om Minervaskolan

En friskola

En fristående skola ska vara öppen för alla, avgiftsfri och måste vara godkänd av Skolverket.

Minervaskolan är en allmän friskola, har samma läroplan och krav som den offentliga skolan.Varje elevs hemkommun betalar bidrag till skolan. Friskolorna har en egen huvudman och för Minervaskolans del är det ett aktiebolag.

Vår organisation

Organisationsform

 • Skolan drivs i aktiebolagsform.
 • Skolan leds av en rektor.
 • Skolan har ett föräldraråd.

Funktioner
Rektor • Intendent • Lärare • Förskollärare • Fritidspedagoger • Barnskötare
Studie- och yrkesvägledare • IT-ansvarig • Skolsköterska • Skolläkare • Servicepersonal

Rektors roll

Rektors rollRektor, tillsammans med kollegiet, ansvarar inför styrelsen för kvalitet i undervisningen. Elevernas bildning, trygghet och trivsel sätts i förgrunden. Kvalitet säkras genom att rektor kontinuerligt håller sig informerad om, eller deltager i, undervisning, projekt och praktik. Rektor går in i undervisningen när så erfordras. Att rektor känner elever och personal är en viktig ledstjärna för skolan.

Rektor skall vara ledare genom att individuellt och i grupp stödja, motivera och uppmuntra till kreativa tankar, positiv miljö och erforderlig fortbildning i enlighet med skolans strategier och mål.

Rektor är ansvarig för intag av elever och upprättande av umgängeskontrakt. I samarbete med personalen är rektor ansvarig för konsekvenser när elever inte följer umgängeskontraktet.

Personalens roll

Personalen rollSkolans personal har gemensam syn angående skolans inriktning, mål och filosofi. Vår grundsyn är att tydliga, eniga vuxna skapar trygga barn och ungdomar.

Lärarnas uppgift är att ta ett helhetsansvar för elevernas utbildning; att utifrån vår pedagogiska grundsyn och pedagogiska frihet blanda gamla och nya metoder för att säkerställa elevernas utveckling – såväl socialt som kunskapsmässigt.

VÅR FILOSOFI

Till skolan kommer man för att lära. Vår övertygelse är att skolan är chansen att lägga grunden till sin egen framtid, oavsett social eller etnisk bakgrund.

Varje individ är unik och har något att ge i samhället. Förmågor som kreativitet, kommunikation och social kompetens är grunden i ett globalt perspektiv och ger förutsättningar för att kunna möta människor med respekt och nyfikenhet. Vårt pedagogiska arbete syftar till att utveckla dessa egenskaper i mångfald hos eleverna.

Med flexibel pedagogik vill vi skapa ett samspel mellan varje elev, förälder och lärare. Tillsammans ger vi kunskap och vägledning på ett sådant sätt att eleven, utifrån sina egna förutsättningar och mål, kan lägga grunden för ett livslångt lärande och ett rikt liv som hela människor. Ny teknik och globala perspektiv införlivas tidigt i vår undervisning.

Kunskap om olika kulturer, kommunikation och IT ökar elevernas förmåga att fungera såväl i grupper som individuellt. Vi uppmuntrar alla att utvecklas individuellt, att respektera olikheter, ta sitt ansvar och att alltid hjälpa sina kamrater.

Vi vill med detta skapa en skola, Minervaskolan, där eget ansvar, ömsesidighet respekt och frihet löper som en röd tråd. TIllsammans med föräldrarna tar vi ett helhetsansvar för elevens kunskapsutvecking med start i förskoleklass. Vi slutar med examen från grundskolans årskurs 9, alternativt examen från våra gymnasieprogram.

VÅR PEDAGOGIK

Varje lärare har pedagogisk frihet att – utifrån gruppens förutsättningar och mål – stödja och vägleda kunskapsinhämtning och inlärning; entusiasmera; utveckla nyfikenhet och kreativitet.

I vårt arbete utgår vi från vår gemensamma grundsyn. Denna bygger på bl.a.:

 • trygghet
 • arbetsglädje
 • höga förväntningar på individen, utifrån individens olika förutsättningar
 • samarbete hem—skola
 • eget ansvar
 • social kompetens
 • internationellt arbete
 • kultur
 • kommunikation

VÅR INRIKTNING

Vi satsar på kunskap. Speciell betoning har de naturvetenskapliga ämnena samt slöjd och musik fått i vår timplan. Viktigt är också social kompetens, kommunikation, språk, kultur, ny teknik, internationellt utbyte och fysiskt välbefinnande.

Skolan är öppen för alla, religiöst och politiskt obunden samt avgiftsfri. Vi arbetar efter gällande läroplan.

Vår inriktning är:

 • kunskap
 • kommunikation
 • kreativitet
 • kultur